SIGNOfolk nr.1 2014 - page 18-19

SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 18
SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 19
alt samvær. Den har strenge betingelser
for medlemskap. Antallet er begrenset;
maks åtte stykker. Årsaken er at gruppen
ikke skal være større enn at alle skal kun-
ne sitte og prate sammen rundt et bord.
Det første budet er at man må være far
til tvillinger, det er bare for menn og alle
må være enige før nye medlemmer tas
inn. Forretten er alltid snegler, ellers er
det fritt frem.
Ingen kloning
– Hva blir forskjellen på deg og den
sittende lederen, Hilde Kari Maugesten?
– Jeg ingen kloning av Hilde Kari, men
jeg håper jeg vil ha noen av hennes egen-
skaper som jeg synes er viktig. Hun er
veldig åpen og kan godt høre på andres
meninger uten å gå i forsvar. Hun er
motiverende og inkluderende. Noe av
det viktigste i den nye jobben min er de
dyktige menneskene rundt meg.
– Hvorfor ville du ha denne jobben?
– Jeg ble oppfordret til å søke og det
var stor støtte blant kollegene her. Så var
det selvfølgelig en jobb jeg hadde lyst på,
ellers hadde jeg ikke søkt. Om jeg ikke
hadde fått den hadde jeg fortsatt her og
støttet den nye lederen, sier han sindig.
– Fortell om et viktig hverdagsminne!
– Jeg har ”hellige tirsdager”, da får jeg
tegnspråkopplæring av en av beboerne
våre og blant annet leder av brukerrådet
vi har her på Signo Vivo, Kantor Balas.
– Hvilke egenskaper skal du ta i bruk
nå?
– Jeg kan sette grenser og er både sel-
ger og diplomat. Så må jeg tåle at det
blåser. Borge liker ikke konflikter, men
tar dem når han må.
– Jeg har ord på meg for å være kon-
fliktdempende, men har ingen illusjon
om at alle skal like meg. Å være god til
å løse vanskelige saker er ikke noe man
er født med. Ikke jeg i alle fall. Det er
noe du forbereder deg til, evaluerer og
ser hva som kan gjøres annerledes neste
gang. Han vet at han ikke alltid har det
beste svaret selv.
– Jeg må være åpen, tåle tilbakemel-
dinger og skape noe sammen med an-
dre. Jeg hadde en leder en gang med
følgende motto: ”Hva kan jeg gjøre for at
du skal gjøre en bedre jobb? Og hva kan
du gjøre for at jeg skal gjøre en bedre
jobb?” Det etterlevde hun, og det skapte
gode resultater.
Borge mener at Signo som helhet har
en vei å gå for å få til full åpenhet. Ikke
alle føler at de er med i prosesser frem
mot en beslutning.
– Jeg har tro på at åpenhet er med på å
løfte en virksomhet i stedet for det mot-
satte. Og jeg ønsker at alle skal trekke i
samme retning.
En gartner
– Det blir kanskje et klisjefylt bilde,
men jeg mener at et arbeidsmiljø er
som et blomsterbed og for at det skal
se pent ut, så må man luke av og til. Og i
jobben som personalsjef har det av og til
betydd oppsigelser. Erfaringen er ofte at
jo lenger man venter, jo verre kan det bli.
Jeg har evnen til å rydde opp, og noen
mener at det er godt.
– Hvor er vi om fem år? Se inn i glass-
kulen!
– Det er ikke sikkert vi har den «mono-
polsituasjonen» vi har i dag. Det kan bli
en større konkurranse når for eksempel
kommunene slår seg sammen og kan
tilby de samme tjenestene som oss. Eller
private organisasjoner som vil tilby det
samme. Vi har vært så heldige at folk står
på venteliste for å komme hit. Fokuset på
den tjenesten som kommunen kjøpewr
av oss er fortsatt viktig. Og så må det
kombineres med en pris som kommunen
er villig til å akseptere.
Kan bli bedre
– Vi må aldri slutte å jobbe for å bli
bedre. Vi må henge med i tida. Om vi
for eksempel ser hvordan det gikk med
fotolaboratoriene da det digitale kamera
kom, så tenkte noen: ”Nei, men folk vil jo
ha papirkopier likevel”. De gikk dukken.
Andre overlevde fordi de klarte å snu seg
fort. Vi må spørre oss om vi kan gi andre
typer tjenester. Skal vi for eksempel ha
et hus for eldre som blir døve og mister
synet i voksen alder?
Borge har ikke tenkt å reise på noen
signingsferd for å ta i mot hyllest som
daglig leder.
– Men jeg kan godt ta en runde i av-
delingene for å høre på folk og ta i mot
meningene deres.
Meningene og innspillene skal den
nye kapteinen ta med seg tilbake til sitt
mannskap. Stå ved roret og gi komman-
doer som fører skuta videre i både storm
og stille. Sjøbein er bra å ha.
SJEF
: Han har jobbet som personalsjef i syv år - nå blir han sjef for Signo Vivo.
SELFIE:
Blid kar på jobb.
I fjor kk alle
Signoansatte en
nøkkelring, nå er ni
nøkkelpersoner
utvalgt.
Av Øyvind Woie
V
ed inngangen til
«Kunnskapens år» i
2013 dukket en nøk-
kelring opp. «For
nøkkelpersoner i Signo» stod det
skrevet på den lille plastbiten, for
å understreke at Signo er avhen-
gig av alle sine medarbeidere.
På høsten ble alle ansatte opp-
fordret til å komme med forslag
til en nøkkelperson fra hver virk-
somhet. Da startet jakten på an-
satte som er flinke til å dele sin
kunnskap og kompetanse, kolle-
gaer som alltid svarer når du spør,
kunnskapsrike mennesker som er
viktige for Signos drift og videre
utvikling, ansatte som besitter og
forvalter verdifull fagkunnskap el-
ler annen type kunnskap.
Og forslagene strømmet inn.
127 personer ble foreslått. Gode
kollegaer ble løftet frem, hjelp-
somme medarbeidere, ansatte
med lang og kort fartstid, kunn-
skapsrike fagpersoner, snille kaf-
fekokere, gledesspredere også
videre.
Til inspirasjon
I samarbeid med hovedkonto-
ret har virksomhetslederne valgt
ut ni nøkkelpersoner.
Dette ble sagt om nøkkelper-
soner i Signo. Les sitatene fra
begrunnelsen:
Ragnhild Sandviken,
Signo skole- og
kompetansesenter,
Andebu
«Ragnhild er alltid positiv til
å stille opp når det er ønske
om forelesninger og
prosjektarbeide innenfor
døvblindefeltet. Hun er
genuint interessert i elevene
sine.»
Trude Håvardstun, Signo
Konows senter, Bergen
«Trude er en utrolig positiv
og lett person å samarbeide
med, hun er tydelig, flink til å
delegere og lytte. Hun gir
andre arbeidsrom og tar på
seg oppgaver hun mestrer.»
Gro Thormodsen, Signo
Dokken AS, Bergen
«Gro er en veldig positiv
person som byr på hele seg!
Hun er inkluderende ,flink til
å lytte og effektiv.»
ÅsmundDehli, Signo
Grantoppen AS
«Åsmund er en mann som
inngir tillit og trygghet
overfor kollegaer og andre
på arbeidsplassen. Han stiller
opp og er engasjert.»
FredrikDavidsen, Signo
Conrad Svendsen senter,
Oslo
«Fredrik er: kunnskapsrik, en
miljøskaper, kunnskapsrik,
faglig ressurs, sprer glede,
tilgjengelig, stiller alltid opp,
praktisk person, setter
beboerne først.»
Marianne Idland, Signo
døvblindesenter, Andebu
«Marianne er
trivselskonsulent på Signo
døvblindesenter. Hun gjør alt
det vi andre ikke får gjort,
både av praktiske og sosiale
ting. Marianne gjør det
veldig koselig rundt seg.»
Nøkkelpersoner
MagnhildRødMichalsen,
Signo Rycon AS, Oslo
«Magnhild deler faglig
kompetanse, utarbeider kurs
for døvblinde, har stor faglig
kunnskap, mange
perspektiver og inspirerer
andre.»
JanKristian Andersen,
Signo Vivo, Andebu
«Jan Kristian er engasjert i å
gi beboerne unike,
utfordrende og helhetlige
opplevelser. Han har vilje til å
gå noen skritt lenger og er et
tydelig forbilde, selv om han
jobber i det stille.»
John Erik Johannesen,
hovedkontoret/
servicesenteret
«Jojo stiller alltid opp. Er
alltid positiv og hjelpsom. Har
utrolig mye kunnskap og gir
den hjelpen som trengs. Han
er virkelig en nøkkelperson i
ordets rette forstand!»
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17 20-21,22-23,24-25,26-27,28
Powered by FlippingBook