SIGNOfolk nr.1 2014 - page 2-3

SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 2
SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 3
ansatte skal ha fått en bunke hver som
er laget for å gi andre positive tilba-
kemeldinger. Gav du ett til en kollega
forrige uke? Det er ingen grunn til at
du ikke skal bruke et kort denne uken.
Og neste uke, og uka etter der, og…
Min drøm er at vi må trykke opp flere
kort. Positivitet skaper arbeidsglede.
Det er grunnlaget for godt samspill.
Som igjen er grunnlaget for utvikling.
Slik bygger vi Signo-kultur. Det liker jeg.
Jeg liker Facebook. Eller riktigere sagt,
jeg liker mye som Facebook repre-
senterer. Noe av det vi aktive brukere
lærer, er å trykke på ”liker-knappen”.
Gi hverandre positive tilbakemel-
dinger. Enten det handler om et
pent bilde, en påstand du støt-
ter eller er enig i en, eller en
aktuell sak noen har linket.
Facebook minner oss om en
riktig og viktig måte å tenke
på. Det er gjennom positive
tilbakemeldinger vi bygger
hverandre opp. Budskap som
gir gode og sterke fellesskap.
Slik bygger vi trygghet, som også
gir grunnlag for utfordringer og
kanskje til og med korrigeringer.
I Signo ønsker vi å bygge en
positiv kultur. En kultur hvor vi
ser hverandre og bygger hveran-
dre opp. Derfor har vi laget noen
egne «liker-kort». Bruk dem! Alle
Leder
Dette er Signo
Vi er en ideell stiftelse med åtte
virksomheter og mer enn 1000 an-
satte.
Våre brukere får bo- og omsorgs-
tilbud, kultur-og fritidstilbud, under-
visning i grunn- og videregående skole
og voksenopplæring.
Vi gir også arbeidstilbud i egne be-
drifter og bistand til døve i det ordi-
nære arbeidsmarkedet.
I tillegg gir vi eksterne tjenester som
utredning, veiledning og kurs.
Vi har bistandssamarbeid i flere
land. «Grenseløs tro på menneskets
muligheter» er visjonen vår.
Signo betyr «jeg tegner». Det under-
streker hvor viktig tegnspråk er hos
oss.
I Signo er det ikke hvilket språk man
bruker som er det viktigste, men å
forstå og bli forstått. Med vår spiss-
kompetanse har vi et særlig samfunns-
ansvar å ivareta.
SIGNOfolk
er utgitt av stiftelsen Signo.
Ansvarlig redaktør:
Inger Helene Venås
Redaktør:
Øyvind Woie
Opplag:
ca 1100
Trykk:
Grøset.
Stoff og tips:
Flyttet?
Adresseendring til
Forsidebilde:
Kai-Otto Melau
Grafisk formgiver:
Berg Media
Liker!
bilde 4
bilde 5
I ere år har hovedstyret
gitt signaler om at
budsjettet skal ha en
driftsmargin på 3 %. For
noen av virksomhetene er
dette krevende.
Av: Øyvind Woie
K
en Davidsen er assisterende
generalsekretær og leder av
forvaltningsavdelingen på
hovedkontoret. Han forkla-
rer hvorfor.
– Vi ønsker ikke at Signo skal koste så
mye at våre samarbeidspartnere sier opp
avtaler, eller ikke har råd til å velge oss.
Derfor må vi se kritisk på våre egne kost-
nader og ha konkurransedyktige priser.
Det er nå Signo legger grunnlaget for den
økte anbudskonkurransen i fremtiden,
presiserer Davidsen.
Revisor har i sine to siste brev til ho-
vedstyret påpekt av vår egenkapital bør
styrkes noe. Det gir nødvendig solidi-
tet i den enkelte virksomhet og samlet
i Signo.
– Det er bred enighet i Signo om at
det er fornuftig at vi budsjetterer med
en driftsmargin på 3 %. Dessuten påleg-
ger stiftelsesloven oss å forvalte økono-
mien etter samme prinsipper som det
offentlige. Det gir grunnlag for utvikling
av tjenestene våre og sikrer økonomisk
handlefrihet i fremtiden, fortsetter han.
Budsjettene i virksomhetene
I arbeidet med «nivå og prissetting i
Signo» har hovedstyret de siste årene
utfordret virksomhetene til å kutte kost-
ander. Det ble stilt krav om budsjetter
driftsmargin på 3 %.
– Dette skal gjøres samtidig som vi ikke
øker prisene mer enn den generelle kost-
nadsveksten. Fordi det gir en buffer gjen-
nom året til å håndtere uforutsette kost-
nader eller tap av inntekter. Overskudd
gir oss siden grunnlag for å videreutvikle
tjenestene våre.
Tøft for noen
Hovedstyret ser at enkelte virksomhe-
ter i Signo ikke har mulighet til å redusere
på utgiftssiden i budsjettet for å nå 3 %
driftsmargin i 2014.
– Ja, men de utfordres likevel til en
aktiv gjennomgang av egne budsjetter.
Fordi alle må være med på å legge grunn-
laget for økt konkurranse i fremtiden.
Sikrer fremtiden
Signo er en selveiende stiftelse, der in-
gen har mulighet til å ta ut verdier. Både
Signos revisor og Stiftelsestilsynet påser
at dette ikke skjer. Kutt i kostnader nå gir
oss styrke til å møte fremtidige anbuds-
og avtaleprosesser.
– Dessuten bidrar egenkapitalen til å
sikre arbeidsplassene og våre fremtidige
pensjonsforpliktelser, avslutter Davidsen.
God økonomistyring
gir trygghet og frihet
Den 23. april
arrangerer vi seminar
for Signoansatte.
Gå inn på intranettet vårt, Signo-
nett for å se hele programmet og
meld deg på.
For hvem?
For deg som jobber med beboere,
brukere, elever, og arbeidstakere.
Vi ønsker også at avdelingsledere
og virksomhetsledere deltar denne
dagen.
Hvem kommer?
Psykologspesialist Frøydis Lille-
dalen ved Signo Conrad Svendsen
senter (CSS) vil forelese generelt
om psykisk helse. Og sammen med
Kari Konstali, ergoterapeut ved CSS
vil hun snakke om kunnskapsbasert
praksis. Hva er det og hvordan kan
vi jobbe med det i Signo?
Boklansering!
Psykisk helse og sunn mat henger
sammen. Det blir boklansering av
kokeboken:
«Så godt» - Lettlest kokebok med
symboler. Signo Vivo har vært med
på å lage den, og vi skal få en sma-
kebit!
Påmeldingsfrist er
fredag 11.
april.
Konferansen er
gratis
for Signo-
ansatte.
Velkommen til seminar i Asker!
Seminar om psykisk helse
1 4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,...28
Powered by FlippingBook