signofolk nr 2 2014 - page 2-3

Signo
FOLK
nr 2 - 2014
side 2
Signo
FOLK
nr 2 - 2014
side 3
S
igno har i langt over 100 år gitt tilbudene våre. Over lang tid har vi
utviklet og bygget opp Signo i tråd med endringer i behov, lover og ulik
faglig tenkning. Vi må hele tiden posisjonere oss for å ligge i forkant
av utviklingen. Så nå er spørsmålet; hvis vi ser i glasskulen - hva ser vi
da?
Bildet er faktisk ganske tydelig. Vi ser økt konkurranse. Vi ser anbuds­
prosesser, og økt fokus på oppbyggingen av tilbudene med tilhørende opp­
merksomhet på økonomi. Allerede nå ser vi økt bruk av anbudsprosesser og
rammeavtaler, også for vår sektor. Mo gård i Sverige har nylig vært igjennom
det samme.
Signo trengs, det vet vi. Tospråklighet krever tegnspråk­
kompetanse, kommunikasjonserfaring og kulturbevissthet.
Tilbudene våre trenger språkmiljø. Det bygges opp over
tid, og representeres først og fremst ved våre ansatte og
summen av Signos brukere. Vi må bli enda flinkere til å
beskrive nettopp dette.
Signo drar nå i gang et strategiarbeid som følger
fire linjer. Brukerprofil, levekårsundersøkelse ift mulig
fremtidige brukere, gjennomgang av pensjon og
posisjonering ift økt anbud/konkurranse. Alt for å
posisjonere oss slik at hva vi representerer kan
finnes også i det videre. Dette viktige arbeidet
vil løpe i hele 2014 og også inn i 2015.
Signos tilbud er unike og levedyktige
og betyr en forskjell i menneskers liv.
Vi vil trenges også i det videre.
Inger Helene Venås
generalsekretær
SignoFOLK
er utgitt av stiftelsen Signo.
Ansvarlig redaktør:
Inger Helene
Venås
Redaktør:
Øyvind Woie
Opplag:
ca 1100
Trykk:
Grøset
.
Stoff og tips:
Flyttet?
Adresseendring til stiftelsen@
signo.no
Forsidebilde:
Sigmund Woie Aarhus
Grafisk formgiver:
John Herfindal
En
visjon
HVa bringer framtiden!
Dette er Signo
Vi er en ideell stiftelse med åtte
virksomheter og mer enn 1000
ansatte. Våre brukere får bo- og
omsorgs­tilbud, kultur-og fritidstilbud,
undervisning i grunn- og videre­
gående skole og voksenopplæring.
Vi gir også arbeidstilbud i egne
bedrifter og bistand til døve i det
ordinære arbeidsmarkedet. I tillegg gir
vi eksterne tjenester som utredning,
veiledning og kurs.
Vi har ­bistandssamarbeid i flere
land. «Grenseløs tro på menneskets
muligheter» er visjonen vår. Signo
betyr «jeg tegner». Det under­streker
hvor viktig tegnspråk er hos oss.
I Signo er det ikke hvilket språk
man bruker som er det viktigste,
men å forstå og bli forstått. Med vår
spisskompetanse har vi et særlig
samfunns­ansvar å ivareta.
T
egnspråkvisjonen handler
først og fremst om at alle
skal kunne snakke med
sine kollegaer på tegnspråk
– Hovedstyret ønsket at
tegn­språk­visjonen skal fremstå som
et ideal vi strekker oss mot, sier Inger
Helene Venås.
Visjonen slår fast at Norsk
tegnspråk (NTS) er en del av den
norske kulturarven. Og at Signo har et
spesielt ansvar for å bidra til å ta vare
på og legge til rette for gode arenaer
der ansatte bruker tegnspråk.
Respekt og ferdigheter
Tommelfingerreglene for ansatte i
Signo skal være:
• å vise gjensidig respekt for
hverandre språk
• at ansatte har ferdigheter i
tegnspråk
• at alle skal ha egen opplærings­
plan i tegnspråk, som evalueres og
utvikles regelmessig
• at vi bruker tegnspråk der det er
døve til stede
• at ansatte følger de rutiner for
tegnspråk som finnes der man
jobber
På tvers
Tegnspråkvisjonen vil være en del
av personalhåndbøkene i virksom­
hetene, med de forpliktelsene som
følger av dette. Visjonen har vært på
høring to ganger ute i virksom­hetene
og virksomhets­lederne har også
drøftet den.
– Signo skal være en tegnspråklig
arbeidsplass der alle kan kommuni­
sere med hverandre på tvers av
arbeids­fellesskap er en ambisjon fra
hovedstyret, sier Venås.
Forpliktende
Visjonen har et eget avsnitt om
opp­læring. Her står det blant annet
beskrevet et gjensidig ansvar mellom
arbeidsgiver og ansatt:
Arbeidsgiver skal legge til
rette for at ansatte får den
tegnspråkopplæringen stillingen
krever. Samtidig forplikter ansatte
seg til å delta på tegnspråkkurs
med tester og jevnlig evaluering og
vurdering av utviklingsbehov og
opplæringsplaner.
Førsteprioritet på bruker
Signos tjenestemottaker er også
omtalt og de skal få høyeste prioritet
i kommunikasjonssituasjonen når de
er tilstede.
– Målet vårt er jo at brukere skal
forstå og bli forstått, avslutter Inger
Helene Venås.
Signo skal være en tegnspråklig arbeidsplass. En
visjon skal sette oss på sporet.
Tekst: Øyvind Woie Foto: Sigmund Woie Aarhaug
for tegnspråk
Foto: Elisabeth Moe
1 4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,...24
Powered by FlippingBook