signofolk nr 2 2014 - page 4-5

Signo
FOLK
nr 2 - 2014
side 4
Signo
FOLK
nr 2 - 2014
side 5
Hvilken
vei
M
ålet for strategi­
arbeidet er å forberede
Signo på den økte
konkurranse­
situasjonen og å
skjerpe vår evne til å vinne anbuds­
prosesser. Vi skal også analysere oss
selv og fremtidige behov. Vi må rett
og slett posisjonere oss for fremtiden,
sier generalsekretær Inger Helene
Venås til Signofolk.
–Slaget handler i ytterste
konsekvens om overlevelse. Det kan
bli helt avgjørende å beskrive vår
berettigelse enda bedre og klare å
formidle hva det er ved våre tilbud
som er viktig for døve og hørsels­
hemmede spesielt og sam­funnet
generelt, sier Inger Helene Venås.
Signos hovedstyre har dratt i gang
et omfattende, langsiktig strategi­
arbeid for å møte disse utfordringene
på en offensiv og fremtidsrettet måte.
Utfordringene for våre virksomheter
er behovet for å beskrive og formidle
vår unike kompetanse og at vi kan
tvinges til å senke kostnadsnivået.
Ut av tryggheten?
Signo er en ideell virksomhet,
det betyr at vi ikke overfører noe
overskudd til en privat eier. Det vi
får til overs kommer brukerne til
gode. Hittil har ideelle virksomheter
Signo har dratt i gang et nytt strategiarbeid. Noe av grunnen er nye
politiske signaler om at det er de som driver best og billigst som får gi
tilbud i fremtiden. Økende grad av anbud venter Signo.
Tekst: Øyvind Woie
kunnet bli behandlet særskilt ved
avtaleinngåelser.
– Det blir det en endring på fra
2016, da slår et nytt EU-direktiv inn.
Noen vil i gang allerede nå. Barne- og
likestillingsminister Solveig Horne
vil likestille private og ideelle aktører
og spør hva som er galt med at noen
tjener penger på barnevern, forklarer
Venås. Arbeids- og sosialminister
Robert Erikson har et høringsforslag
ute som vil konkuranseutsette deler
av arbeidsmarkedsbedriftene.
Omsorgsgiganter
Internasjonalt er helse og omsorg big
business og i denne sammenhengen
er Norge et høykostland der det
brukes store beløp innen sektoren.
Dermed kan Norge være et
interessant marked for internasjonale
omsorgiganter som vil etablere seg
her til lands.
– I en konkurransesituasjon er
prisen sentral i forhold til hvem som
skal vinne et anbud eller ikke. Store
kostnader knyttet til blant annet
pensjonsforpliktelsene er en særlig
utfordring, sier generalsekretæren.
Konkurransen i gang
Dette temaet vil bli en sentral
del av arbeidet med strategi for
Signo i årene som kommer. Signo
Conrad Svendsen senter er der
allerede. De kjenner på en betydelig
skjerpet konkurransesituasjon og
utfordres på hvordan Signo tenker
i forholdet mellom kvalitet og pris
på tjenestetilbudet til våre brukere.
Denne våren står de i for­handlinger
med Oslo kommune for 24 drifts­
avtaler med en betydelig økonomisk
ramme. Det er varslet at fra 2017 skal
de samme avtalene bli lagt ut på en
målrettet anbudskonkurranse.
– Vi har holdt fokus på forholdet
mellom kvalitet og pris – og legger
stor vekt på å formidle vår egenart i
forhandlingene vi har vært gjennom,
sier direktør John Grimsby ved Signo
Conrad Svendsen senter
Like før Signofolk gikk i trykken
ble det klart at Grimsby og hans
forhandlingsgruppe har kommet
frem til et omforent forslag til avtale
med Oslo kommune med virkning fra
1.10.2014 til 31.12.2016.
– Det har vært krevende, men vi
opplever at kommunen har vært villig
til å lytte og vi mener at vi skal kunne
håndtere de kostnadskuttene som
det nye avtaleforslaget innebærer for
virksomheten.
Framtidige behov
– For å møte fremtiden må vi også
analysere fremtidige behov. I
tillegg til pris­setting og beskrivelse
og formidling av vår kompetanse
er det viktig å få en mer helhetlig
oversikt over våre brukere. Vi trenger
kunnskap om alderssammensetning,
behov og diagnoser – det er behov
for å lage en brukerprofil, sier Inger
Helene Venås.
En brukerprofil sier mye
om fremtidige behov og gir en
systematisert beskrivelse av Signos
kompetanse og helhetlige tilbud.
Signos samlede fagmiljø og hva det
representerer, vil få en økt betydning i
presentasjonen av tilbudene.
Hovedstyret peker også på at
det er viktig å kartlegge fremtidige
brukergrupper. Hvem vil trenge
et tilbud og hvilke behov vil de
ha? I kartleggingsarbeidet kobler
Signo på Hilde Haualand som
skal gjennomføre en leve­kårs­
undersøkelsen rettet mot våre
målgrupper. Haualand skal inn i
et ett års forskningsprosjekt ved
hovedkontoret.
– Dette gleder jeg meg til. Det blir
spennende å være med å finne frem til
det som skal være med forme Signos
fremtid, sier Hilde Haualand.
Målet for strategiarbeidet er å posisjonere Signo
for fremtiden, blant annet den økte konkurranse­
situasjonen.
skal Signo gå nå?
Legger ny strategi: Inger
Helene Venås
generalsekretær Stiftelsen
Signo.
I forhandlinger: John Grimsby
direktør Signo Conrad
Svendsen senter.
Gleder seg: Hilde Haualand
ser fram til å begynne i
fagavdelingen i Signo.
1,2-3 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,...24
Powered by FlippingBook