Background Image
Previous Page  12-13 / 24 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 12-13 / 24 Next Page
Page Background

Signo

FOLK

nr 3 - 2014

side 12

Signo

FOLK

nr 3 - 2014

side 13

N

år er det nødvendig

med vedtak om bruk

av tvang og makt?

Hva vil det si å ha

samtykkekompetanse?

Når overstyrer den ansatte

brukeren, og når fraskriver den

ansatte seg sitt ansvar? Arbeid

med brukermedvirkning åpner

opp for mange positive muligheter

og noen krevende utfordringer.

Brukermedvirkning er beskrevet

og regulert i lovverket, men det er

også avgjørende hvilke holdninger

og verdier som preger vår praksis.

Vil du vite mer, les forslaget

Brukermedvirkning i Signo

Signonett.

Arbeidsgruppen

Ansatte fra ulike virksomheter har

utarbeidet ressursnotatet. Gruppen

har blitt ledet av Tormod Mjaaseth.

Han er utdannet sosionom og

sykepleier og har tidligere vært

generalsekretær i Stiftelsen SOR.

Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å

beskrive brukermedvirkning i Signo

og å komme med anbefalinger til

videre utvikling.

Anbefalinger

Arbeidsgruppen ønsker at Signo

skal opprette et brukerombud. Et

Hvilke tanker har du om

brukermedvirkning i Signo?

slikt ombud skal ivareta brukernes

interesser og etterse at de får oppfylt

sine rettigheter.

Høring

Brukermedvirkning i Signo

er nå sendt

på høring til virksomhetene og er

tilgjengelig i fagbanken. Rapporten

skal behandles i hovedstyret senere

i år.

Brukerundersøkelsen

Brukermedvirkning blir også

tatt opp i brukerundersøkelsen.

Samtalene og observasjonene er snart

gjennomført i alle virksomhetene.

Påvirkning i eget liv er et av temaene

i undersøkelsen. Brukerne har

blitt spurt om egen påvirkning på

aktiviteter, ferie, daglige rutiner,

kosthold, økonomi, besøk av familie

og venner, og boligsituasjonen.

Veien videre

I 2015 skal det jobbes videre med

resultatene fra brukerundersøkelsen

og med notatet om brukermed­

virkning. Ressursnotatet gir

grunnlaget for hverdagens mange

valg?

FAGBANKEN

- Trenger du faglig inspirasjon og påfyll? Fagbanken på Signonett har nå gjort innholdet mer tilgjengelig. I selve

fagbanken kan du finne inspirasjon fra andre i Signo, i nyhetsstrømmen kan du holde deg orientert og i kalenderen kan du

finne kurs til faglig påfyll.

Fag

NYTT

Fag

NYTT

Brukermedvirkning er en rettighet brukerne i Signo har. Alle mennesker

har rett til selvbestemmelse. Signo ønsker å være i utvikling også på

dette området. Et forslag om brukermedvirkning i Signo er nå ute til

høring.

Tekst: Magnus Andreas Våge

Nytt rammeverk endrer

tegnspråkundervisningen

R

ammeverket er en felles

europeisk nivåskala som

tar utgangspunkt i de

fem språkferdighetene

lytting, lesing, muntlig

produksjon, muntlig samhandling

og skriftlig produksjon. For

tegnspråk vil språkferdighetene

gjelde tegnproduksjon, tegnspråklig

samhandling og avlesing av tegn.

Europarådet har i flere tiår arbeidet

med språkundervisning, språklæring

og vurdering av språkferdigheter

og presenterte dette i et felles

europeisk rammeverk for språk,

som var ferdigstilt i engelsk versjon

i 2001. Februar 2011 publiserte

Utdanningsdirektoratet at en norsk

versjon foreligger.

Samarbeid

Senere samme år forelå en

Tilrettelegging av beskrivelser i

”Det felleseuropeiske rammeverk

for språk: Læring, undervisning,

vurdering” til norsk tegnspråk.

Denne

tilretteleggingen av beskrivelser,

er, blant flere, et resultat av et

flerårig samarbeid mellom med

VOX – Nasjonalt fagorgan for

kompetansepolitikk i Bergen, Oslo

Voksenopplæring Skullerud avdeling

for hørselshemmede og Signo Conrad

Svendsen senter (CSS).

Ulike nivåer

Rammeverket bygger på seks

referansenivåer for språkferdigheter

som er grundig analysert, og som

er resultatet av empirisk forskning.

Disse referansenivåene gjør det mulig

å sammenligne ferdighetene i ulike

språk, uavhengig av skolesystem eller

eksamen.

Referansenivåene er: basisbruker;

A1 og A2, selvstendig bruker, B1 og

B2, avansert bruker C1 og C2. CSS

har implementert i sin tegnspråk­

opplæring nivå A1 og A2. Høsten 2014

settes for første gang B1 og B2 i gang.

Med basis i det europeiske rammeverket for språk har Signo Conrad

Svendsen senter bygget opp en ny plattform for tegnspråkundervisning.

Av Leikny Gulsett Ødegård

medvirkning

i Signo

Bruker-

Beskrivelse avpraksis og anbefalinger til videre utvikling

www.signo.no

2014

Tegnspråkkompetanse

involverer

CSS har i en årrekke gitt tegn­

språkopplæring til ansatte som

har behov for dette. Ansvaret for

opplæring ligger under seksjon

Tegnspråk og kommunikasjon.

Gjennom disse årene har seksjonen

hatt fokuset på å utvikle innholdet

i undervisningen og hvordan

organisere undervisningen slik at

flest mulig får mulighet til å delta. I

et slikt arbeid kan en oppleve at en

periodevis lykkes.

Andre ganger kan en oppleve at

tiden er inne for større eller mindre

endring for eksempel i forhold

Tormod Mjaaseth

Rammeverket foreslår en

standard progresjon som

består av seks forskjellige

nivå fra gjennombruddsnivået

A1 til «full mestring» C2.

Illustrasjon:

Utdanningsdirektoratet