Background Image
Previous Page  2-3 / 24 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2-3 / 24 Next Page
Page Background

Signo

FOLK

nr 4 - 2014

side 2

Signo

FOLK

nr 4 - 2014

side 3

I

Signo liker vi å tenke at vi er gode. Men det at noe er bra, betyr ikke at

det ikke kan bli enda bedre. Det siste halvannet året har vi jobbet med en

brukerundersøkelse der alle over 18 år som over tid mottar et fast tilbud

i Signo, deltar. En omfattende jobb er gjort. Samtaler er tatt med alle.

Og det er utviklet en metodikk og samtale-/observasjonsguide som er

tilpasset spesielt for de ulike brukergruppene.

Formålet med brukerundersøkelsen har vært:

• Å dokumentere brukernes erfaringer, drømmer, opplevelser og vurderinger

av Signos tilbud.

• Å analysere og drøfte hva brukernes synspunkter sier om relevansen og

kvaliteten i tilbudene, og om forbedringspunkter.

Arbeidsmål er:

• Å utvikle og prøve ut metodikk som gjør det mulig for alle brukerne å bidra

med sine synspunkter.

• Å utvikle metode for brukerundersøkelse som Signo også kan anvende ved

seinere undersøkelser i hele eller deler av det tilbudet Signo gir.

I tidligere nummer av Signofolk har dere lest om prosjektet hvor vi har

samarbeidet med Rehab-Nor. I prosjektgruppen er det med en fagperson

fra hver av virksomhetene.

Funnene vil bli gjort tilgjengelig for ansatte, blant annet i et eget

seminar tidlig i 2015.

Gir Signo gode tilbud? Svaret er et klart ja. Har vi noe vi bør

justere? Absolutt. Arbeidet med å følge opp dette løfter vi høyt i

2015. Det er bra. Det er alltid godt å ha noe å strekke seg etter. Vi

vil hele tiden videre – være i utvikling.

Inger Helene Venås

generalsekretær

SignoFOLK

er utgitt av stiftelsen Signo.

Ansvarlig redaktør:

Inger Helene

Venås

Redaktør:

Øyvind Woie

Opplag:

ca 1100

Trykk:

Grøset

.

Stoff og tips:

signofolk@signo.no

Flyttet?

Adresseendring til stiftelsen@

signo.no

Forsidebilde:

Sigmund Woie Aarhus

Grafisk formgiver:

John Herfindal

Noe å strekke seg etter

Dette er Signo

Vi er en ideell stiftelse med åtte

virksomheter og mer enn 1000

ansatte. Våre brukere får bo- og

omsorgstilbud, kultur-og fritidstilbud,

undervisning i grunn- og videre­

gående skole og voksenopplæring.

Vi gir også arbeidstilbud i egne

bedrifter og bistand til døve i det

ordinære arbeidsmarkedet. I tillegg gir

vi eksterne tjenester som utredning,

veiledning og kurs.

Vi har bistandssamarbeid i flere

land. «Grenseløs tro på menneskets

muligheter» er visjonen vår. Signo

betyr «jeg tegner». Det understreker

hvor viktig tegnspråk er hos oss.

I Signo er det ikke hvilket språk

man bruker som er det viktigste,

men å forstå og bli forstått. Med vår

spisskompetanse har vi et særlig

samfunnsansvar å ivareta.

Følg oss på Facebook

www.facebook.no/stiftelsensigno

Sitatet over er hentet fra et

besøk på Mo Gård i Sverige i høst.

Organisasjonen er en parallell til

Signo i Sverige. Svenskene ligger

et hestehode foran oss i møte med

anbudskonkurranser knyttet til

offentlige tjenester.

Om litt over et år, 1. januar

2016, gjelder et nytt EU-direktiv

for at det ikke lenger er mulig å

skjerme ideell sektor i Norge for

anbudskonkurranser. Vi ser at flere

kommuner i Norge allerede bruker

anbud når de skal kjøpe tjenester, og

enda flere blir det.

– Hvis vi ikke forbereder oss godt,

kan det få store konsekvenser for våre

tilbud. Strategisk årsplan for 2015 som

er vedtatt i hovedstyret har mange

planer og tiltak for å ta grep om den

nye situasjonen, sier Venås.

– En strammere kommune­

økonomi, krav om å kutte kostnader

og at kjøper ikke ønsker mer enn

det loven krever, fører til at også

tjenester til døvblinde og døve/

hørselshemmede legges ut på

anbud. Mo Gård opplevde at de ble

utfordret på en rekke områder da de

skulle møte den nye virkeligheten.

Omverdenen var forandret. Og vi ser

nå det samme bildet her i Norge, sier

Venås.

– Hva skal Signo gjøre for å møte

dette?

– Skal vi vinne anbud må vi

levere forventet kvalitet til lavest

pris. Hverken mer eller mindre. Det

offentlige vil ikke betale ekstra fordi

de har lyst til å bruke oss eller fordi

vi historisk sett har levert gode

tjenester. Derfor må vi posisjonere

oss. Det skal vi bruke 2015 til.

– Hva innebærer det?

– Vi skal jobbe med «Signospråk»

og en mer helhetlig presentasjon for

å vise vårt samlede fagmiljø. Dette

handler om å bygge forståelse og

kunnskap for Signos egenart. Hva er

det Signo gjør som er annerledes enn

hva andre tilbyr? Når vi presenterer

det, snakker vi på en måte som

miljøer utfor oss selv forstår? Vi må

i større grad enn i dag dokumentere

vår kvalitet og kompetanse. Men vi

slipper ikke utenom kostnadene våre.

Det handler blant annet om utgifter

til pensjon. Brukerundersøkelsen

forteller oss hvordan brukerne

opplever tjenestene vi tilbyr, men

det handler om mer enn bare det. Vi

må se på hvordan vi kan jobbe mer

effektivt i hele Signo. Dessuten er vi

er i gang med et større arbeid for å

identifisere flere av morgendagens

brukere.

– Er det noe som er mer viktig enn

andre ting?

– Ja, jeg tror det er avgjørende å

vise hvordan tilbudene våre henger

sammen og at Signo blir enda mer

helhetlig. Vi må jobbe med å fremstå

som et samlet fagmiljø som gir tilbud

i et livsløpsperspektiv. I møte med en

ny konkurransesituasjon må vi vise at

det ikke er virksomhetene som er det

viktigste, men tilbudene. Den handler

om hvordan vi grunnleggende

presentere oss.

– Er du bekymret for fremtiden?

– Nei, jeg tror ikke vi har vondt av

å se på oss selv med nye øyne. Det er

ingen som noen gang har tapt på det.

Jeg tror heller det kan være et gode

for Signo. For å møte dette løfter vi

spesielt frem verdien «nytenkende»

og oppmuntrer alle til å komme med

innspill og ideer til hvordan vi kan

møte en nye virkelighet. Fagmiljøer

som må jobbe tettere sammen skaper

alltid gode synergier.

– ”Omverdenen har forandret seg, men vi har ikke hengt med.”

Endringer i samfunnet krever endringer i Signo. Derfor trenger vi en ny

strategi, sier generalsekretær Inger Helene Venås.

Tekst: Øyvind Woie/Inger Helene Venås

Derfor pakker generalen

kofferten etter nyttår og besøker alle

virksomhetene.

– Det er våre ansatte som er vår

største ressurs. Derfor er det viktig å

høre hva de har å si.

Slik skal Signo posisjonere

seg:

- Visevårekonkurransefortrinn,

fordi vi:

• Har et tegnspråk- og

kommunikasjonsmiljø

• Har høy faglighet på et spesialisert

felt

• Har konkurransedyktige priser

• Skal styrke det faglige arbeide på

tvers av virksomhetene

• Snakker et språk som treffer

- Lagebrukerprofil:

• Øke kunnskapen om hvem som

er dagens brukere og hva som er

deres behov fremover.

- Kartleggenyebrukere:

• Hvem har behov for tjenester fra

Signo i fremtiden?

- Økonomi:

• Vurdere dagens pensjonsordning

• Bygge anbudskompetanse

• Kutte kostnader

• Felles beregning av pris

-Mer åpenhet vedå:

• Arrangere åpen dag i hele Signo.

• Lansere ny nettportal for hele

Signo.

• Lage presentasjonsfilm.

Les mer om Signo-strategi på

side 4-5 og 17

Ny strategi i Signo