Signo Årsrapport 2013 rev. - page 18-19

Å r s r appo r t 20 13 - s i de 18
Å r s r appo r t 20 13 - s i de 19
Signo Rycon AS
Daglig leder: Svein Garden
Signo Conrad Svendsen senter
Direktør: John Grimsby
Oslo
Heltid Deltid Midlertidig Totalt
Antall ansatte 123 225
11
359
Hørende
99 189
0
282
Døve og h.hem 28
32
11
71
Gj.snittsalder
39
33
-
-
Heltid Deltid Midlertidig Totalt
Antall ansatte
32
3
-
35
Hørende
22
2
-
24
Døve og h.hem 7
2
-
9
Gj.snittsalder
44
50
29
-
2012
2013
Driftsinntekter
162 376 086
175 854568
Årsresultat
4 634 937
11 452 204
2012
2013
Driftsinntekter
30 308 629
30 270 786
Årsresultat
868 431
90 771
n
Bo- og dagtilbudene er basert på individuelle avtaler med
kommuner og bydeler.
n
Bofellesskapene er finansiert ved avtaler med
fylkeskommuner
n
Seksjon for rehabilitering har rammeavtale med Helse Sør-
Øst.
n
Seksjon for helsefag og Seksjon for tegnspråk og
kommunikasjon er finansiert over statsbudsjettet.
n
De arbeidsmarkedstiltakene som er rettet mot formidling til
ordinært arbeid, har driftsavtaler med Nav.
n
Varige tiltak baserer seg i tillegg på driftsavtaler med
bydeler og kommuner.
n
Tolkeavdelingen har avtale med Nav Hjelpemiddelsentral i
Oslo.
Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer
Døve
113 + 7 = 120*
Døvblinde
11
Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer
Døve
228
Døvblinde
4
Styreleder: Trude Husjord
Medlemmer: Paal Richard Peterson, Jan Erik Nilsen, Sunniva
Holberg, Sigurd Dehli, Erik Lundqvist og Aslaug
* Oslo og Trondheim
Styreleder: Morten Buan
Medlemmer: Margrete Singsaas, Henrik Vestergaard, Nina Lyng,
Åse Storvik, Tone-Britt Handberg, Hilde Astrup.
n
Bo- og tilrettelagt omsorgstilbud i Oslo og Trondheim
n
Dagtilbud med arbeid og aktivitet
n
Rehabilitering
n
Avlastningstilbud for døve og døvblinde barn og voksne
n
Kultur- og fritidstilbud
n
Seksjon for helsefag med legetjeneste, psykologer og
andre terapeuter
n
Seksjon for tegnspråk og kommunikasjon
n
Sosialpedagogiske tilbud (bofellesskap) i Oslo og
Trondheim for ungdom i videregående skole
-Tolketjeneste i Trondheim
n
Vi driver fire ulike arbeidsmarkedstiltak i Oslo og
nærliggende kommuner, ett er varig og de tre andre er
tidsbegrensede.
1. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med
uførepensjon.
2. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring
under arbeidstrening og kartlegging.
3. Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne
virksomheter.
4. Avklaring mot videre karriere.
n
Tolk på arbeidsplass både internt og til tre samarbeidende
virksomheter. .
Virksomhet
Beskrivelse
N
ø
kkeltall
Driftsavtale og
finansiering
Personale
Tjenester og
tilbud
Ledelse og
styre
Signo Vivo
Daglig leder: Hilde Kari Maugestad
Heltid Deltid Midlertidig Totalt
Antall ansatte
84 174
14
272
Hørende
72 153
12
237
Døve og h.hem 13
22
3
38
Gj.snittsalder
45
42
33
-
2012
2013
Driftsinntekter
130 537 658
140 368 908
Årsresultat
5 642 810
6 209 592
n
Brukerne får vedtak om tjenester i sin hjemkommune.
Kommunen inngår deretter avtale med oss. Kostnadene
beregnes individuelt, avhengig av behov for oppfølging.
Tjenestene beskrives i individuell plan.
Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer
Døve
62
Døvblinde
6
Styreleder: Karen Anne Kjendlie
Medlemmer: Tormod Mjaaseth, Jorunn Midthun, Anne Grethe
Bergem, Marit Skyltbæk, Line Renholt og Ragnar Myhren
n
Signo Vivo gir et individuelt tilrettelagt bo- og tjenestetilbud
til hørselshemmede, døve og døvblinde. Vi skal bidra til vekst
for den enkelte og legge forholdene til rette for et meningsfylt
og aktivt liv. Tjenestene gis i et tegnspråklig miljø.
Vestfold
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17 20-21,22-23,24-25,26
Powered by FlippingBook