Signo Årsrapport 2013 rev. - page 20-21

Å r s r appo r t 20 13 - s i de 20
Å r s r appo r t 20 13 - s i de 21
Økonomiforvaltningen i Signo
Styrke for
framtiden
Hovedstyret har hatt høy bevissthet knyttet til en god
soliditet i møte med fremtidens muligheter og
utfordringer. Det gir en styrket egenkapitalandel på
38,9 % for konsernet.
Brutto driftsutgifter for hele konsernet er på 597,4 mill.
Og driftsregnskapet viser et positivt resultat på kr
22,6 mill for 2013. Signo forvalter verdier for til
sammen 515,7 mill.
Åtte virksomheter
Signo
har i 2013 hatt lite ledig kapasitet men stabil og
god søkning til våre ulike tjenester og tilbud. Vi har
hatt fokus på å utnytte det som har vært ledig, blant
annet gjennom godt informasjonsarbeid om Signos
tjenester.
Virksomhetene har hatt høy fokus på økonomi­
oppfølgingen, noe som er viktig i en utfordrende og
krevende drift. Men to av virksomheten gikk med
underskudd, flere virksomheter har hatt utfordringer i
2013, og vi kan spesielt nevne:
Signo skole- og kompetansesenter
i Andebu, har
hatt sitt første hele driftsår som to-delt virksomhet.
Privatskolen startet opp skoleåret 2012/2013 og
driftes som en egen juridisk enhet basert på
privatskoleloven og aksjeloven.
Kompetansesenteret har vært i forhandlinger med
Utdanningsdirektoratet
om ny samarbeidsavtale i
store deler av 2013, noe som gav usikkerhet rundt de
økonomiske driftsrammene for 2013. Virksomheten
drev etter forsiktighetsprinsippet og regnskapene
viser positive resultater for både kompetansesenter-
og skoledriften.
Signo Konows senter
i Bergen, har arbeidet med
reforhandling av ny driftsavtale for bofellesskapet
2013, men avtalen blir ikke klar før i 2014.
Virksomheten fikk et samlet driftsunderskudd for
sykehjemmet og bofelleskapet på ca 2,3 mill kr.
Bergen kommune har som vanlig gitt et ekstra
forskudd. Virksomheten har store økonomiske
utfordringer, spesielt i forhold til håndtering av
fremtidige pensjonsforpliktelser.
Signo døvblindesenter
er regionsenter for Vest-
Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold og
Østfold. Døvblindesenteret tar imot henvendelser
direkte fra brukere selv, pårørende og relevante
fagpersoner, gjør utredninger og gir råd/veiledning og
opplæring.
Signo Conrad Svendsen
i Oslo, har overtatt
ansvaret for tilbudet i Trondheim. Signo fikk på plass
en driftsavtale med Trondheim kommune om
overtakelse av driftsansvaret for beboerne i
Klostergata 60 i Trondheim. Tilbudet i Trondheim er i
en positiv utvikling, og vi håper at 2014 vil gi et
etablert driftsgrunnlag.
Signo Dokkens AS
i Bergen hadde et økonomisk
utfordrende år, men fikk likevel et lite driftsoverskudd i
2013 på 0,65 mill kr. Virksomheten fortsetter sitt
omleggings- og utviklingsarbeid i 2014.
Totalt har Signo et godt og solid driftsgrunnlag, der vi
opplever en god og jevn etterspørsel etter tjenestene
våre. Den største utfordringen i 2013 har vært økende
pensjonskostnader knyttet til den tariffestede
ytelsesbaserte pensjonsordningen. Virksomhetene
har samtidig lykkes med å effektivisere driften med
2,8%.
Personalkostnader
Personalkostnadene for konsernet var på 453,2 mill.
Dette er en økning på litt over 23 mill. fra 2012.
Personalkostnadene er Signos største kostnadsbærer
og på konsernnivå utgjør denne kostnaden nå 85,1 %
av de samlede driftskostnader. Totalt har Signo 1046
ansatte fordelt på 677 årsverk. Samlet har konsernet
et sykefravær på 8,0 %.
Virksomhetene har stort fokus på
personalkostnadene, og det arbeides mye med
ressursstyringen av personalet for å oppnå en effektiv
og riktig bemanning.
Signos totale økonomi viser en positiv utvikling i 2013.
Målbevisst arbeid med nivå og prissetting i Signo, samt en
god styring og forvaltning for å nå egne målsetninger, gav
effekt. Samlet fikk konsernet et driftsresultat på 4,1 prosent.
Investeringer
Stiftelsen Signo
eier et næringsbygg i Gaupeveien
25 i Enebakk. Det er Signo Conrad Svendsen senter i
Oslo som bruker dette til sitt dagtilbud. Denne
eiendommen er rehabilitert og utviklet og ble
ferdigstilt 2013. Signo Conrad Svendsen har også
gjennomført et større ombyggings- og
rehabiliteringsprosjekt av hovedbygget i Solveien 117,
for å oppgradere og tilrettelegge arealene i forhold til
kommende fremtidige behov.
I Andebu har Signo rehabilitert og bygget ut
bofellesskapet Hauganveien 1 for
Signo Vivo
, slik at
det nå rommer syv boenheter. Dette ble ferdig til
påske i 2013.
Sukke Gård
startet
Signo grunn- og
videregåendeskole AS
opp bygging av et nytt
internat for 12 elever i Molandveien 33. Dette
internatet skal være ferdigstilt i juli 2014, slik at det kan
benyttes fra skoleåret 2014/2015. Dette bygget eies
av virksomheten, og tomten festes av stiftelsen Signo.
1...,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19 22-23,24-25,26
Powered by FlippingBook