Signo Årsrapport 2013 rev. - page 4-5

Å r s r appo r t 20 13 - s i de 4
Å r s r appo r t 20 13 - s i de 5
Hva er Signo?
I Signo er det ikke hvilket språk du bruker som er det
viktigste, men at alle får mulighet til å kommunisere fra
sitt ståsted. Vi vil bidra til å sikre døve/hørsels­
hemmede og døvblinde ”… full og likeverdig rett til å
nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende
friheter, og å fremme respekten for deres iboende
verdighet.” Sitat: FNs konvensjon om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Organisering
Signo er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den
norske kirke. Vi gir et landsdekkende tilbud gjennom
åtte forskjellige virksomheter. I 2013 gav vi i sum
tilbud til 679 døve/hørselshemmede, og 138 døv­
blinde. Virksomhetene våre er lokalisert i Oslo,
Andebu og Sandefjord, Bergen og Trondheim.
Vi har 1083 ansatte og driften finansieres i hovedsak
gjennom enkeltavtaler med norske kommuner samt
andre offentlige avtaler.
Menneskene Signo er til for
Siden 1898 har Signo tilegnet seg kunnskap om
døve/hørselshemmede og døvblindes ønsker og
behov. Vi mener alle er unike og verdifulle. Noen
ønsker tilbud en kort periode, mens andre har behov
for et livslangt bo-, omsorg- og arbeidstilbud.
Tilbud
Tilbudene våre er like forskjellige som menneskene
som benytter seg av dem.
Signo gir:
• Bolig og omsorgstilbud
• Kultur- og fritidstilbud
• Rehabilitering
• Avlastningstilbud til barn og voksne
• Tilbud om grunn- og videregående skole
• Voksenopplæring
• Arbeidstilbud i egne bedrifter
• Bistand til døve/hørselshemmede i det ordinære
arbeidsmarkedet
• Tilbud om eksterne tjenester gjennom utredning,
veiledning og kurs.
Vi deltar også i internasjonale nettverk og sam­
arbeider om ulike bistandsprosjekter både i Asia,
Afrika, Midt-Østen og Europa.
Utdanning og skole
Signo grunn- og videregående AS skole gir et
landsdekkende tilbud om utdanning til døvblinde,
døve/hørselshemmede elever med nedsatt
funksjonsevne. Skolen har internat.
Kompetansesenter
Signo kompetansesenter gir voksenopplæring og
kommunikasjonskurs for voksne. På oppdrag fra
fylker og kommuner yter senteret tjenester til faglige
nettverk for barn og unge med hørselshemning i
kombinasjon med andre funksjonshemminger og
personer med døvblindhet. Tjenestene omfatter blant
Ordet «signo» betyr jeg tegner. Med det mener vi ikke å lage
tegninger, men at Signo bruker tegnspråk og andre typer
kommunikasjon for å forstå hvilke ønsker og drømmer våre
brukere har.
annet utredning, rådgivning og kurs. Senteret dekker
hele landet.
Signo kompetansesenter tilbyr deltidsopplæring ved
senteret for barn og unge som får opplæringen sin
ved bostedsskolen.
Arbeidstilbud
Tre av Signos virksomheter driver arbeidsmarkeds­
tiltak på oppdrag fra Nav. Vi har lang erfaring i hvilke
utfordringer hørselshemmede, døvblinde og døve
med funksjonshemminger møter i arbeidssøker­
prosesser og senere i arbeidslivet. Målet er å gi
mulighet til vekst og utvikling. Vi samarbeider med
lokale utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Signo
Conrad Svendsen senter i Oslo og Signo Grantoppen
AS i Vestfold har også dagsentervirksomhet
Botilbud
Signo gir bo- og omsorgstilbud til døvblinde og døve/
hørselshemmede som har behov for det. Bomiljø med
visuell og taktil kommunikasjon er et fundament i
tilbudene. Det er først og fremst tegnspråkmiljøet og
vår spesialkompetanse innen psykiatri som gjør at
mange ønsker et tilbud hos oss:
• Omsorgsboliger
• Alders- og sykehjem
• Bokollektiv til døve elever i videregående skole.
Du finner en geografisk oversikt over alle
virksomhetene på side 14.
I BLOMSTERENGEN:
Bilde fra innsamlingskampanjen til midler for å kunne bygge en sansehagen ved Tomaskirken ved Sukke gård i
Andebu. Foto: Sigmund W. Aarhaug
1,2-3 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,...26
Powered by FlippingBook