Signo Årsrapport 2013 rev. - page 6-7

Å r s r appo r t 20 13 - s i de 6
Å r s r appo r t 20 13 - s i de 7
Kunnskapens år
i Signo
Vi vet at kunnskap er mer verdt, men at en ordfører i
en stor kommune vi samarbeider med sier dette, er
nok en bekreftelse om hvor viktig det er å forvalte og
utvikle kunnskapen Signo eier. Derfor må kunnskaps­
miljøene våre være i løpende utvikling.
2013 var «Kunnskapens år» i Signo. Alle ansatte fikk
en nøkkelring med ordene: «For nøkkelpersoner i
Signo». Og nominasjonene strømmet inn da våre
ansatte kunne nominere kollegaer til nøkkelpersoner.
Signo ønsker å initiere, delta i kunnskapsutvikling
gjennom samarbeid med relevante miljøer. Som et
ledd i dette skolerte vi spesielt i 2013 ansatte både i
systematisk prosjekt- og utviklingsarbeid, og i
presentasjonsteknikk.
Signo har et formalisert samarbeid med Norges
Døveforbund, som er representert i våre organer. I
2013 ble det gjennomført dialogmøter med døve­
foreningene i de områder hvor vi er lokalisert.
Kunnskapsbygging
Det er økende interesse for å delta på kurs og
konferanser i Signo. I 2013 ble det arrangert
fagkonferanser om alternativ og supplerende
kommunikasjon, tegnspråklig opplæring samt en
døvblindkonferanse. Vi har også arbeidet systematisk
for å utvikle dialogen med døvblinde. I samarbeid
med Riitta Lahtinen og Russ Palmer, ble det arrangert
et modulbasert kurs over seks dager i sosial-haptisk
kommunikasjon med døvblinde. Paret er ledende
innen dette feltet internasjonalt. Signoansatte som
fulgte kurset er nå blant de i Norge som kan mest om
dette.
I 2013 tok Signo initiativ til en brukerundersøkelse på
tvers av hele organisasjonen. Vi innledet samarbeid
med Rehab Nor som partner.
For å sikre vår historie, dro Signo i gang et historie­
prosjekt i samarbeid med professor Aud Tønnesen på
Universitetet i Oslo. Målet er en historiebok fra starten
i 1898.
Det ble delt ut kr 500.000 til utviklingsprosjekter. Det
ble blant annet gjennomført et pilotprosjekt for
familier og nærpersoner til barn med kombinert
sansetap.
Tegnspråk i Signo
I Signo er visualitet en ressurs, og vi er Norges største
arbeidsplass for døve/hørselshemmede. I 2013 økte
andelen ytterligere. I dag har vi 184 døve/hørsels­
hemmede ansatte. På Signo Dokken utgjør dette 43
%, mens Signo Conrad Svendsen senter som er vår
største arbeidsgiver, har en andel på 20 %, som
tilsvarer 71 personer. Signo Vivo startet opp en
målrettet lederutdanning (30 studiepoeng) med
spesiell tanke på utvikling/rekruttering av døve ledere,
hvor ansatte i alle virksomhetene er invitert inn.
Signo vil bidra til at tegnspråk får oppmerksomhet og
blir benyttet. På initiativ fra hovedstyret startet vi
arbeidet med å lage en tegnspråkvisjon for hele
Signo.
I 2013 startet vi også en kartlegging av våre egne
tegnspråkopplæringstilbud, og hvordan disse kan
videreutvikles. Vi ser nærmere på metodikk, under­
visningsmateriell og teknologi. Vi gjennomførte en
konferanse med temaet undervisning for voksne.
Avtaler og samarbeid med det offentlige
I 2013 ble Signo kompetansesenter løftet ut av
Statped. De er nå likeverdige samarbeidspartnere.
Kunnskapsdepartementet delegerte inngåelsen av en
5-årig samarbeidsavtale til Utdanningsdirektoratet.
Det ble en omfattende prosess, med politiske
avklaringer underveis. Signo fikk en god og tydelig
avtale som basis for videre drift.
Signo hadde i 2013 omfattende dialog med
Trondheim kommune knyttet til driften i Klostergata
60. Både ordfører Rita Ottervik og kommunalråd
Geirmund Lykke engasjerte seg, og saken lå i flere
runder til politisk behandling i formannskapet.
- I en anbudssituasjon med private aktører, er det ofte viktigst
for begge parter å gjøre det billigst mulig. Men i en avtale hvor
vi bruker en samarbeidspartner med spesielle kompetanse, så
får du fokus på kunnskapen, sier Rita Ottervik, ordfører i
Trondheim.
Året som gikk
FØRSTE SPADETAK:
Aud Bergerud, direktør ved
Signo skole- og kompetansesenter tar det første
spadetaket i forbindelse med bygging av nytt
internatbygg. Foto: Thomass Torjussen
1,2-3,4-5 8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,...26
Powered by FlippingBook