Signo Årsrapport 2013 rev. - page 8-9

Å r s r appo r t 20 13 - s i de 8
Å r s r appo r t 20 13 - s i de 9
Resultatet ble et styrket samspill på tvers av de
døvefaglige tilbudene i Trondheim og en overordnet
avtale for Signos drift.
Økonomi og forvaltning
Det er viktig å utvikle driften i tråd med våre behov og
langsiktige økonomiske hensyn. Vi driver et
systematisk arbeid under overskriften «nivå og
prissetting», hvor virksomhetene jobber med
kostnadsreduserende tiltak. Sentralt i dette arbeidet
var virksomhetenes budsjettarbeid for 2014.
Signos finansforvaltning ble revidert i 2012, og i 2013
iverksatt vi kapitalplasseringene i tråd med denne.
Nytt rapporteringsverktøy overfor hovedstyret er
utviklet. Signo har også i 2013 vurdert sin bank­
forbindelse og konsernavtale. Signos hovedstyre
gjennomgikk i 2013 fullmaktstrukturen i organisa­
sjonen med utgangspunkt i Stiftelsesloven og Signos
statutter. Ny «styreperm» ble sendt alle våre styre­
medlemmer.
Det er mye å hente ved å jobbe på tvers av virksom­
hetene. Det ble etablert et utviklings- og vikarnettverk
innenfor økonomi. Det er gjort kompetansekartlegging
internt på offentlige anbud og holdt seminar om
anskaffelsesprosesser for helse og omsorgstjenester
for enkeltbrukere, prisberegningsmodeller og trender i
anskaffelsesregelverket. Hovedstyret bestilte en
utredning av en helintegrert løsning for økonomi og
HRM, og arbeidet ble dratt i gang.
Nye bygg – nye muligheter
Signo grunn- og videregående skole er privatskole fra
1. august 2012. Det gav mulighet til å bygge et
internat som ivaretar dagens behov. Byggearbeidet er
startet og internatet tas i bruk fra skoleåret 2014/2015.
Hovedbygget til Signo Conrad Svendsen senter ble
rehabilitert. Bygget fra 1984 er oppgradert til dagens
standard og arealene er tilpasset dagens og
fremtidens behov. Rehabiliteringen gir også
muligheter til å yte nye tjenester overfor Signos
målgrupper.
Signos eiendom i Enebakk, Akershus har lenge vært
basen for dagsenter-virksomhet for Signo Conrad
Svendsen senter, men er nå rehabilitert.
Ny teknologi
I 2013 ble det jobbet med flere teknologiområder
innenfor bygg, informasjon og miljøterapi/spesial­
pedagogikk. På bygningssiden dreier det seg om
enøk og oppvarmingssystemer i nybygg. I våre siste
byggeprosjekter benyttes grunnvarme via bore­
brønner.
Signo vektlegger arkitektoniske løsninger i tråd med
deaf-space tenkningen, med vektlegging av fysisk
tilrettelegging for visuell kommunikasjon.
Det nye internatet på skolen skal bli et funksjonelt
bygg for døve/hørselshemmede og døvblinde elever,
og får elevnett, varslingsløsninger, teleslynger og
etablering av ladestasjoner for rullestoler.
Signo har tatt i bruk LYNC som videotelefonisystem
for ansatte, slik at ansatte kan kommunisere visuelt
via pc´n både med døve og hørende. Vi utvidet også
vårt videokonferansesystem.
Ansikt innad og utad
I 2013 tok vi i bruk sosiale medier med full styrke. Det
er utarbeidet egne målsetninger og retningslinjer. Vårt
mål er: å vise frem det gode Signolivet og å formidle
kunnskap om målgruppene våre. Syv av åtte
virksomhetene har nå egne Facebooksider.
I januar åpnet Signo nettbutikk. Tilbudet er utviklet i
samarbeid med de tre arbeidsvirksomhetene våre og
med utviklingsmidler fra Signo. I
selger vi Signo-produkter laget av brukere.
Signonett er Signos intranettsider. I 2013 hadde vi en
større gjennomgang der vi vurderte videre utvikling av
systemet.
Signos nettsider er vår viktigste informasjonskanal.
Høsten 2013 startet en prosess med å lage nye
nettsider. Endringene i nettverdenen skjer raskt og
sidene må integreres mer med sosiale medier, bruke
mer video. I tillegg utfordrer nye regler for universell
utforming oss, helt konkret.
I samarbeid med Andebu Sparebanks 150 års-
jubileum, gjennomførte Signo en «kultur- og
aktivitetsdag» på Sukke og to konserter i Tomaskirken
i 2013. Arrangementene ble støttet med 150.000
kroner av banken. Dagen samlet 1800 mennesker.
For mange var dette første møtet med Signo.
Kunnskapseksport
Signos arbeid har faglig kompetanse som er etter­
spurt, og Atlas-alliansen er vår plattform for våre
internasjonale prosjekter. I samarbeid med Signo
døvblindesenter arrangerte vi kurs om døvblindhet for
lokale fagmiljøer i Malawi. Kurset skal gjentas i løpet
av 2014. Vi håper dette er starten på en økt innsats
for kompetanseheving i Afrika.
På slutten av året gjennomførte Signo en slutt­
evaluering av SigAm-prosjektet i Kina. Siden 2004 er
det innført tegnspråk i 14 utvalgte døveskoler. 300
elever har vært direkte berørt av tiltakene. Det
viktigste vi har oppnådd er en endring i den offentlige
læreplanen som styrer innholdet i undervisningen i
døveskolene. Her står det nå at det er lov å bruke
tegnspråk i undervisningen. Fram til 2007 var dette
forbudt.
Prestetjenesten
Signos prestetjeneste er i utvikling og gir mange tilbud
til både brukere og ansatte. Kirkebesøket er økende i
Signo. I fjor ble det gjennomført tilsammen 22 guds­
tjenester på tegnspråk i Signo, i Tomaskirken og på
Signo Conrad Svendsen senter. I tillegg bidro signo­
presten i ulike samlinger av åndelig, sosial og kulturell
karakter. To konfirmasjoner og et bryllup ble også
gjennomført. Mye arbeid er lagt ned i å tilpasse
Tomaskirken til brukernes behov. Den enestående
sansekirken har blitt et samlingspunkt for brukere,
ansatte og bygdefolk i Andebu. Og utenfor kirkedøra
er interessen stor fra busser med besøkende som er
nysgjerrige på sansekirken.
Signo ønsker at alle virksomheter skal ha arenaer for
refleksjon og stillhet. I løpet av 2013 har vi jobbet med
å etablere og videreutvikle flere stillerom i Signo.
BRUKERUNDERSØKELSE:
Et viktig tiltak i kunnskapens år er at
Signo-brukerne får si hva de mener om tilbudene de får.
Brukerundersøkelsen er trolig den første i sitt slag her til lands.
Undersøkelsen gjennomføres i 2014. Tine Brager Hynne, leder i
fagavdelingen i Signo, er prosjektleder. Foto: Elisabeth Moe
1,2-3,4-5,6-7 10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26
Powered by FlippingBook