Signo Årsrapport 2013 rev. - page 10-11

Å r s r appo r t 20 13 - s i de 10
Å r s r appo r t 20 13 - s i de 11
Hovedstyrets
årsberetning
Virksomhetens art og hvordan den drives
Virksomhetsidé
Signo er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den
norske kirke. Stiftelsens visjon er: ”Grenseløs tro på
menneskets muligheter.”
Målgrupper
Signo gir ulike tilbud til døve og døvblinde, og til
hørselshemmede som har behov for tilrettelagte tiltak
og tjenester i et kommunikasjonsmiljø basert på
tegnspråk og alternativ og supplerende
kommunikasjon.
Driftens lokalisering og omfang
Signo hadde i 2013 åtte ulike virksomheter. Disse
ligger i byene Oslo, Bergen og Trondheim, i tillegg til
fire virksomheter som ligger i Vestfold med et
tyngdepunkt av arbeidet i Andebu. Signo
kompetansesenter og Signo grunn- og videregående
skole AS betraktes her som én virksomhet.
Skolevirksomheten i Signo er skilt ut som et aksje­
selskap . Skolen har fått navnet Signo grunn- og
videregående skole AS, og er heleid av stiftelsen.
Totalt utgjør konsernets virksomhet 677 årsverk
fordelt på 1.083 ansatte. Stiftelsens hovedkontor
ligger på Nordstrand i Oslo.
Formål
«Stiftelsen Signo gir tilbud til døve og døvblinde, og til
hørselshemmede som har behov for til rettelagte tiltak
og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø.
Stiftelsen vil, med basis i et helhetlig menneskesyn,
arbeide for at den enkelte i målgruppene får personlig
tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel. I dette
ligger også hjelp til å dekke fysiske, psykiske, sosiale
og åndelige behov gjennom tilrettelegging av livsmiljø
og formidling av kristne verdier. Dette skal praktiseres
slik at det vises respekt for den enkeltes over­
antagelsen ligger resultatprognoser for 2014 og
konsernets langsiktige strategiske prognoser for
årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og
finansiell stilling.
Arbeidsmiljø
Signos målsetting er å være et arbeidssted med et
tegnspråklig kommunikasjonsmiljø. 2013 var
«Kunnskapens år» i Signo. Dette året har vi arbeidet
spesielt med faglig utvikling. Det har vært tatt en
rekke tiltak i den forbindelse, vi viser til vår årsrapport
når det gjelder dette.
Den enkelte virksomhet har ansvar for utarbeiding og
oppfølging av eget internkontrollsystem, og inngåelse
av avtaler vedrørende bedriftshelsetjenesteordninger.
Virksomhetene har videre ansvar for sykefraværs­
registrering, personskaderegistrering samt registrering
av materielle skader. Virksomhetene behandler disse
registreringsrapportene i interne AMU/ASU møter, i
møter med lokale tillitsvalgte og det rapporteres
direkte til de enkelte virksomhetsstyrene. Det
gjennomsnittlige sykefravær var 8.0 % totalt i Signo.
Ved hovedkontoret var sykefraværet 3,3 % og ved
Servicesenteret 0.5 %. Hovedkontoret ved Signo og
virksomhetene er IA-bedrifter. Det har ikke vært
alvorlige ulykker eller skader i 2013.
bevisning. Stiftelsen vil bidra med veiledning og
støttetiltak overfor pårørende, ansatte og andre som
omgås eller arbeider med målgruppene.» (§ 2
Stiftelsens statutter)
Styringsstruktur
Hovedstyret har den øverste ledelse av alt arbeid ved
stiftelsen. Stiftelsens råd utnevner styremedlemmer
og vedtar stiftelsens statutter.
Signo har fire heleide aksjeselskaper og for disse er
Signos hovedstyre generalforsamling. De øvrige
virksomhetene er en del av selve stiftelsen. Disse har
egne driftsstyrer som rapporterer til hovedstyret.
Daglig ledelse ved Signo
Daglig leder er generalsekretær. Generalsekretæren
er ansvarlig for utøvelsen av det daglige virket for
hovedstyret.
Generalsekretær har ledet hovedkontoret som har
bestått av 15 personer. Hovedkontoret bestod i 2013
av fire avdelinger: Forvaltningsavdeling, fagavdeling,
informasjonsavdeling og internasjonal avdeling. Signo
servicesenter er i tillegg en egen enhet ved hoved­
kontoret. Servicesenteret beskjeftiger 6 IT-rådgivere
og har ansvaret for drift og vedlikehold av Signos
IT-systemer. Blant generalsekretærs hovedoppgaver
er å sikre helheten og samspillet i stiftelsen, strategisk
utviklingsarbeid, og ivaretakelse av overordnet
økonomi og avtaleforhold. Dette gjelder forhold som
myndighetskontakt, tjenesteyting til virksomhetene,
koordinering, verdi- og faglig utviklingsarbeid, preste­
tjeneste, informasjons- og IKT-arbeid, bygnings- og
eiendomsforvaltning. I tillegg til dette kommer bi­
standsarbeidet og annen internasjonal virksomhet.
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at
forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn i
årsregnskapet og at denne er til stede. Til grunn for
HOVEDSTYRET I 2013:
Fra venstre; Ole Elvesveen, Sissel Marit Grønlie (vara), John Grimsby, Kristine Stiansen, Inger Helene Venås,
Jens Baarland, Finn Arild Thordarson, Roar Bredvei, Jan Erik Knarbakk, Ken Davidsen, Aud Bergerud og Irene Grytnes.
Foto: Elisabeth Moe
Likestilling
Det er en målsetting at det er full likestilling mellom
kvinner og menn i arbeidet. Signo har vedtekts
regulert representativitet. Det er høy bevissthet på
forhold rundt forskjellsbehandling grunnet kjønn i
saker som for eksempel lønn, avansement og
rekruttering.
Stiftelsens generalsekretær er kvinne. Blant de
råds- og eieroppnevnte representantene i stiftelsens
hovedstyre og virksomhetsstyrer er kvinneandelen 43
%. Av Signos ni organisatoriske enheter har vi i 2013
hatt fire kvinnelige ledere. Det er ingen døve virksom­
hetsledere. Andelen døve og døvblinde i hovedstyret
utgjør 37,5 %.
Signo ønsker å arbeide for å forhindre diskriminering
som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet,
nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn.
Signo har et spesielt fokus på døve og døvblinde.
Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns-
og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter
og beskyttelse mot trakassering. Stiftelsen har høy
bevissthet i forhold til funksjonshemming og
vektlegger det i rekruttering og arbeid generelt. Signo
har ulike ressurs- og verdidokument der spesielt
likebehandling mellom hørende og hørselshemmede
1,2-3,4-5,6-7,8-9 12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26
Powered by FlippingBook