Signo Årsrapport 2013 rev. - page 12-13

Å r s r appo r t 20 13 - s i de 12
Å r s r appo r t 20 13 - s i de 13
ansatte vektlegges. Signo hadde i 2013 186 døve/
hørselshemmede ansatte.
Ytre miljø
Signo har høy bevissthet om forurensing og legger
opp arbeidet på en slik måte at virksomheten i minst
mulig grad forurenser det ytre miljøet. Det er ingen
kjente forhold ved virksomheten, verken innsats­
faktorer eller produkter, som kan medføre noen
betydelig påvirkning utover det som fremkommer av
ordinær aktivitet.
Signos grunnlagsdokumenter omtaler miljø- og
ressursforvaltning. For å sikre praktisk gjennomføring
av vår respekt og ansvarstaking for natur og miljø
holdes det høy bevissthet i forhold til dette, og det
iverksettes tiltak på de stedene der Signo er lokalisert.
Hovedkontoret og 7 av virksomhetene er nå miljø­
fyrtårnsertifisert.
Framtidig utvikling
Styret vurderer Signos situasjon og inntjening som
sikker fremover. Driften av Signos virksomheter er i
stor grad sikret gjennom avtaler med det offentlige.
Mindre endringer skjer, bl.a. på grunn av revidering av
avtaler og nye avtaleinngåelser med Utdannings­
direktoratet, Helse SørØst, NAV samt mange enkelte
kommuner og fylkeskommuner. Aktivitetene følges
hele tiden opp innenfor de gitte rammer.
Signo har en god finansiell stilling, som danner et
nødvendig grunnlag for å møte fremtidige utfordringer.
Det er rettet økt oppmerksomhet fra eieren stiftelsen
Signo, som forutsetter at virksomhetene gjennom sin
årlige budsjettering gjenspeiler inntjeningsgrunnlaget
slik at regnskapene gir resultater i balanse. Det er
vedtatt en målsetting om 3 % driftsmargin. Signos
hovedstyre og virksomhetsstyrene har ansvar for til
enhver tid å tilpasse driften til det nivået som
inntjeningsgrunnlaget tilsier.
Resultat, invistering, finansiering og
likviditet
(morselskapets tall i paranteser)
Driftsinntektene i konsernet økte fra kr. 532,7 mill
(429,6 mill) i 2012 til kr. 558,7 mill (452,2 mill) i 2013.
Årsresultatet ble kr 22,6 mill (kr 19,3 mill). Det vises for
øvrig til regnskapet og notene til regnskapet.
De samlede investeringene i konsernet i 2013 var kr.
28,1 mill (kr 21,5 mill). Av årets investeringer har kr.
25,0 mill (kr 19,5 mill) medgått til kjøp og
oppgradering av fast eiendom som har økt
konsernets tilbudskapasitet.
Konsernets likviditetsbeholdning var kr. 90,5 mill (kr
69,3 mill) pr 31.12.2013. Beholdningen av bank­
innskudd pr 31.12 er redusert fra året før til fordel for
økte plasseringer i aksje-, obligasjons- og rentefond.
Konsernets og morselskapets evne til egen­
finansiering av investeringer er god.
Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31.12.2013
29,5 % (26,8 %) av samlet gjeld i konsernet,
sammenlignet med 29,5 % (26,8 %) pr. 31.12.2012.
Konsernets og morselskapets finansielle stilling er
god.
Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 515,7 mill
(kr 474,5 mill) sammenlignet med kr. 490,7 mill (kr
456,8 mill) året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2013
var 38,9 % (39,8 %) sammenlignet med 36,2 % (37,1
%) pr. 31.12.2012.
Finansiell risiko
Markedsrisiko
79,8 % av konsernets gjeld til finansinstitusjoner er
bundet opp med fast rente. Dette reduserer
konsernets eksponering mot endringer i rentenivået
og gir forutsigbarhet.
Kredittrisiko
Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til
å oppfylle sine forpliktelser anses for å være lav.
Konsernets debitorer er for det vesentligste
kommuner, fylkeskommuner og staten.
Likviditetsrisiko
Likviditeten i konsernet vurderes som god, og det er
ikke besluttet å innføre tiltak som endrer
likviditetsrisikoen.
Årsresultat og disponeringer
Årsresultatet i morselskapet var et overskudd på kr
19.295.191 som styret foreslår disponert slik:
Overført til egenkapital med internt pålagte
restriksjoner kr 636.621
Overført til gavefond kr 636.905
Overført til annen egenkapital kr 18.021.665
Totalt disponert kr 19.295.191
STYRET I ARBEID:
Bilde fra hovedstyret. Ole Elvesveen er døvblind og får alt tolket. Foto: Elisabeth Moe
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26
Powered by FlippingBook