Signo Årsrapport 2013 rev. - page 14-15

Å r s r appo r t 20 13 - s i de 14
Å r s r appo r t 20 13 - s i de 15
Signo
- Norges største arbeidsplass for døve
Oversikt virksomhetene
Signo Konows senter
Daglig leder: Kjell Frydenlund-Moldestad
Signo Dokken AS
Daglig leder: Sylvi Leirvaag
Bergen
Heltid Deltid Midlertidig Totalt
Antall ansatte
19
9
1
29
Hørende
12
4
1
17
Døve og h.hem 6
5
1
12
Gj.snittsalder
41
46
41
-
Heltid Deltid Midlertidig Totalt
Antall ansatte
13
73
14
100
Hørende
7
59
11
77
Døve og h.hem 6
14
3
23
Gj.snittsalder
47
38
27
-
2012
2013
Driftsinntekster
27 233 427
27 693 365
Årsresultat
-88 834
656161
2012
2013
Driftsinntekster
36 852 926
36 674 552
Årsresultat
-188 070
-2 273 650
n
NAV er den viktigste samarbeidspartneren for Signo
Dokken AS. Bergen kommune delfinansierer 20 av våre 22
plasser.
n
Tolk på arbeidsplass betjener også Signo Konows senter
og vårt eget bokollektiv.
n
Driftsavtalen er med Hjelpemiddelsentralen i Hordaland.
Fylkeskommunen til den enkelte søker betaler for plassene
ved bokollektivet
n
Sykehjemmet drives etter lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester, med driftsavtale og husleieavtale med
Bergen kommune.
n
Bofellesskapet drives etter samme lov, der den enkelte
beboer har en husleieavtale med stiftelsen Signo. I tillegg
har de individuelle vedtak om kommunale helse- og
omsorgstjenester.
Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer
Døve
49
Døvblinde
1
Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer
Døve
15
Døvblinde
12
Styreleder: Steinar Jacobsen
Nestleder: Jann Aasbak
Medlemmer: Ann Liss Oppdal, Tone Høylandskjær, Ida
Sætersdal og Siri-Helen Johannessen,
Vara styremedlemmer: Frode Holgersen, Alette Knudsen og
Morten Hauken
Styreleder: Kristin Ravnanger
Styrets nestleder: Helge M. Haaland
Medlemmer:, Ingeborg Skaten, Martin Skinnes,
Ansattrepresentanter: Ole Morten Rolland, Trude Håvardstun
Brukerrepresentant: Jorunn Hovland.
n
Vi gir tilbud til døve/hørselshemmede og døvblinde
personer i Bergen og nærliggende kommuner.
n
Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med uføretrygd.
n
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring
under arbeidstrening og kartlegging.
n
Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne
virksomheter.
n
Bokollektiv for elever ved Nordahl Grieg videregående
skole.
n
Signo Konows senter har basis i døves språk og kultur. Ut
fra det gir vi et helhetlig bo- og omsorgstilbud til eldre døve og
døvblinde i sykehjem.
n
Vi gir også et helhetlig bo-, omsorgs-, og fritidstilbud til
voksne døve med utviklingshemming i bofellesskap.
Virksomhet
Beskrivelse
N
ø
kkeltall
Driftsavtale
og finansiering
Personale
Tjenester
og tilbud
Ledelse
og styre
Stiftelsen Signo
Generalsekretær: Inger Helene Venås
Heltid Deltid Midlertidig Totalt
Antall ansatte 376 635
72
1083
Hørende
305 540
53
898
Døve og h.hem 71
94
21
186
Gj.snittsalder
46
43
33
-
2012
2013
Driftsinntekter
532 662 728
558 662 453
Årsresultat
17 606 846
22 646 475
n
Hovedkontoret ligger i Solveien 119 E på Nordstrand i Oslo.
Generalsekretær har en stab på 21 personer fordelt på fem
avdelinger: Forvaltning, internasjonal, fag, Service IKT og
informasjon.
TOTALT:
Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer
Døve
679
Døvblinde
138
Hovedstyreleder: Jens Barland
Medlemmer: Roar Bredvei, Torstein Lalim, Sonja M. Holten, Finn
Arild Thordarson, Irene Grytnes, Ole Elvesveen
n
Stiftelsen Signo er en selvstendig stiftelse innen Den
norske kirke. Stiftelsen Signo vil, med basis i et helhetlig
menneskesyn, arbeide for at den enkelte i målgruppene får
personlig tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel.
n
For å realisere målene driver Stiftelsen Signo ni ulike
virksomheter i Oslo, Vestfold, Bergen og Trondheim. I tillegg er
Signo engasjert i internasjonalt utviklingsarbeid og driver flere
bistandsprosjekter.
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13 16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26
Powered by FlippingBook