Signo Årsrapport 2013 rev. - page 16-17

Å r s r appo r t 20 13 - s i de 16
Å r s r appo r t 20 13 - s i de 17
Signo døvblindesenter
Daglig leder: Knut Johansen
Signo Grantoppen AS
Daglig leder: Bjørn Einar Islann
Signo skole- og kompetansesenter
(består av to deler)
Direktør: Aud Bergerud
Vestfold
Heltid Deltid Midlertidig Totalt
Antall ansatte
28
31
0
59
Hørende
24
24
0
48
Døve og h.hem 4
7
0
11
Gj.snittsalder
42
50
0
-
Heltid Deltid Midlertidig Totalt
Antall ansatte
19
26
5
50
Hørende
18
22
4
44
Døve og h.hem 4
5
1
11
Gj.snittsalder
54,5 54
48
-
Heltid Deltid Midlertidig Totalt
Antall ansatte
33
52
11
96
Hørende
33
52
11
96
Døve og h.hem 0
0
0
0
Gj.snittsalder
44
43
36
-
2012
2013
Driftsinntekter
39 135 575
39 315 173
Årsresultat
574 293
1 631 830
2012
2013
Driftsinntekter
35 893 238
34 914 633
Årsresultat
1 893 625
734 522
2012
2013
Driftsinntekter
45 546 792
46 434 868
Årsresultat
1 704 070
-359 418
n
Våre viktigste samarbeids-partnere er NAV og 65
kommuner; det er disse som finansierer VTA-plassene. I
tillegg finansierer NAV Arbeid med Bistand-stillinger, APS-
plassene og “ Tolk på arbeidsplass”. Vi har også driftsavtaler
med andre enheter i Signo.
n
Arbeider på oppdrag fra fylker og kommuner. Fra 01.01.13
ikke lenger en del av Statped.
I påvente av ny framforhandlet avtale, ble Signo kompetanse­
senter i 2013 drevet på grunnlag av en prolongert avtale med
Utdanningsdirektoratet (av 16. okt. 2006). Stiftelsen Signo har
i hele 2013 vært i forhandlinger med Utdanningsdirektoratet
om ny samarbeidsavtale uten å komme i havn før årets slutt.
Voksenopplæringen ble fra 01.01.12 finansiert ved salg av
tjenester til kommuner.
n
Boenhetene driver etter avtaler med den enkelte
brukerkommune/bydel, som betaler døgnpris.
n
Regionsenterets drift er basert på avtale med
Helse Nord RHF samt årlig ytelsesavtale. Helse- og
omsorgsdepartementet bevilger den økonomiske rammen
som Helse Nord RHF tildeler regionsenteret.
Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer
Døve
71
Døvblinde
1
Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer
Døve
116
Døvblinde
2
Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer
Døve
0
Døvblinde
13 + 85 = 98*
Styreleder: Thorvald Hillestad
Medlemmer: Anne Berit Gran, Trond Olsen, Beate S. Syvertsen,
Frode Berg, Nina Grødem Larsen, Kjell Erik Kristiansen, Heidi
Trolldalen
Styreleder: Kåre Hoel.
Medlemmer: Anne Rygh Pedersen, Tor Ivar Torgauten, Annikken
Johnsrud, Heidi Kittelsen, Lill-Johanne Eilertsen
Styreleder: Lise Beate Hoxmark
Nestleder: Cathrine Ellefsrød Øvrige: Geir Jensen, Kurt Orre,
Malvin Hansen, Arvid Leeber, Anita Brattås.
*Boenheter + regionsenter
n
Vi er en arbeidsmarkedsbedrift som skreddersyr tjenester
til døve, hørselshemmede og døvblinde.
n
Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med uføretrygd.
n
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring
under arbeidstrening og kartlegging.
n
Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne
virksomheter.
n
Tolk på arbeidsplass.
Signo kompetansesenter:
n
Elever med hørselshemming i kombinasjon med andre
funksjonshemminger og elever med døvblindhet som
målgrupper.
Kompetansesenterets tjenestespekter:
n
Spesialpedagogiske tjenester på system og individnivå
til opplæringsansvarlige som arbeider med elever med
hørselshemming og elever med døvblindhet i vanlig skole.
n
FoU arbeid i samarbeid med høyskole, universitet og andre
fagmiljøer.
n
Kurs og konferanser for foreldre og fagpersoner
n
Selger voksenopplæring til kommuner
n
Tre boenheter og et regionsenter.
n
Boenhetene gir helhetlige tjenester til voksne med medfødt
døvblindhet - i et livsløpsperspektiv.
n
Regionsenteret er en spesialisthelsetjeneste i Nasjonal
kompetansetjeneste for døvblinde. Kjerneoppgavene er å
samle og utvikle kunnskap og kompetanse og spre dette til
personer i målgruppen og deres nettverk.
Heltid Deltid Midlertidig Totalt
Antall ansatte
11
37
14
62
Hørende
11
32
13
56
Døve og h.hem 0
6
1
5
Gj.snittsalder
53
37
37
-
2012
2013
Driftsinntekter
28 928 432
38 387 393
Årsresultat
270 942
972 522
n
Skolen finansieres over post 227 og 228 i statsbudsjettet.
Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer
Døve
16
Døvblinde
4
Styreleder: Kåre Hoel.
Medlemmer: Anne Rygh Pedersen, Tor Ivar Torgauten, Annikken
Johnsrud, Merethe Asprusten
n
Kommunikasjonskurs til voksne med hørselshemming i
kombinasjon med andre funksjonshemminger og voksne med
døvblindhet som bor geografisk spredt.
n
Deltidsopplæring ( inntil 12 uker i året) til barn og unge
Signo grunn- og videregående skole AS:
n
Godkjent som privatskole for mennesker med
funksjonshemming. Elever med hørselshemming i
kombinasjon med andre funksjonshemminger og elever med
døvblindhet
n
Skolen har internat for elever med lang reisevei.
Virksomhet
Beskrivelse
N
ø
kkeltall
Driftsavtale og
finansiering
Personale
Tjenester og
tilbud
Ledelse og
styre
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15 18-19,20-21,22-23,24-25,26
Powered by FlippingBook