MagaSigno 2014 - page 10-11

Maga
S igno 201 4 - side 10
Maga
S igno 201 4 - side 11
tredje sektor – det vil si frivillig
og ideell sektor. Årsaken er at det
generer gode samarbeidspartnere
for kommunen. Og det skaper
interesse og engasjement fra
andre enn kommunen selv. Det er
genuint positivt, sier Ottervik.
Gode tjenester
– Signo har en spisskompetanse
som kommunen ikke har. Et
samarbeid gjør det mulig å finne
gode løsninger for brukerne,
fortsetter hun.
– Men hvorfor gjør ikke
kommunen slike ting selv
og opparbeider seg sin egen
kompetanse?
– Fordi Signo er en god
samarbeidspartner. Da er det om
å gjøre å benytte seg av deres
kompetanse, engasjement og
faglighet. Samarbeid mellom
kommune og ideell sektor flytter
fokuset fra økonomisk gevinst til
det som er viktig; behovene hos
mottakeren av tjenesten.
– I en anbudssituasjon med
private aktører er det ofte
viktigst for begge parter å gjøre
det billigst mulig. Men i en
avtale hvor kommunen bruker
en samarbeidspartner med
spesiell kompetanse, så får du
fokus på kunnskapen. I tillegg
er engasjement viktig for oss.
Selvfølgelig innenfor fornuftige
økonomiske rammer.
Vilje til å tilrettelegge
Sommeren 2013 anerkjente
Norge FNs konvensjon om
rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Den slår
fast at alle mennesker, uavhengig
av funksjonsevne, skal ha like
muligheter og rettigheter.
– Min erfaring er at det har
skjedd mye i løpet av de 10
årene jeg har vært ordfører.
Da jeg var kommunalråd satt
jeg med en bunke klagesaker
fra ulike organisasjoner for
funksjonshemmede. Det var
vanskelig å få til god tilrettelegging
og inkludering. I dag er det ganske
selvsagt. Alt er ikke flott, vi har
mye igjen, men mentaliteten og
holdningene har forandret seg fra å
tenke at «dette går ikke» til «dette
vil vi prøve å få til».
Utfordrende
– Men når det kommer til de
harde prioriteringene og valget står
mellom hva som er viktig for en
familie med et funksjonshemmet
barn og andre samfunnsinteresser
hva gjør du da som politiker og
ordfører?
– Denne typen avveininger
har vi hele tiden og det er ikke
bestandig like lett. Her i Trondheim
diskuterer vi akkurat nå hvor mye
penger og ressurser vi skal legge
i dagtilbud, kontra botilbud. Noen
på dagtilbud kan oppleve å måtte
være sammen med flere og ikke
få et «én til én tilbud» hele tiden,
fordi kostnadene og utviklingen
av botilbudene øker voldsomt. Det
er et kjempevanskelig dilemma.
Vi må spørre oss selv om det er et
forsvarlig nivå og om det er noe vi
kan gjøre bedre.
– Det sies at måten vi møter
mennesker med nedsatt
funksjonsevne på, sier noe om oss
som samfunn, er det noe i det?
– Ja, det tror jeg. Folk har ulike
forutsetninger. Det å akseptere
forskjellighet, men likevel
respektere dem, forteller noe om
kvaliteten på et samfunn.
Å akseptere forskjellighet forteller noe
om kvaliteten på et samfunn.
RITA OTTERVIK:
47 år
Ordfører i Trondheim
Arbeiderpartiet
Aktiv i politikk siden 1988
Generalsekretær
i AUF
Politisk rådgiver for statsminister Torbjørn Jagland
Organisasjonskonsulent i Norges
Handikapforbund
Trondheim kommunes lengst sittende ordfører; inne i sitt 11. år
Styremedlem i
Trøndelag teater.
Mahammad Yusuf Hassan hadde alt
mot seg da han kom til Norge. Han var
somalier, analfabet og døv. Slikt slår
dårlig ut i statistikken.
Mot
alle odds
1,2-3,4-5,6-7,8-9 12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,...40
Powered by FlippingBook